VARIS

Per evitar riscos i allargar la vida útil del seu vehicle es recomanable cada 2.500 kms revisar el nivell del oli, aigua, liquid de fre, liquid de la direcció assitida, liquid netejaparabrises, presió de rodes, llums i realitzar les oportunes revisións en els terminis que especifica el fabricant o el seu mecànic de confiança.